PUUKAUPAN VAIHEET

Tasaisin väliajoin toteutettavat hakkuut ylläpitävät metsän arvoa ja ovat osa hyvää metsänhoitoa. Hakkuut vauhdittavat metsänkasvua ja antavat myös tuloa metsänomistajalle. Puukauppa lähtee liikkeelle sopivan kumppanin valinnasta.

Westas Group panostaa asiakaslähtöiseen puunhankintaan. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua, mutta myös tukkien tarkkaa katkontaa ja talteenottoa. Katkontaa ohjataan suoraan tehtaalta, tehtyjen sahatavarakauppojen perusteella. Näin metsästä saadaan juuri oikea määrä oikeanlaista tukkia ja hävikin määrä on mahdollisimman pieni. Metsänomistajan kannalta tämä tarkoittaa parasta mahdollista metsätuloa.

Westas Group tekee yhteistyötä valikoitujen, alueellisten korjuu- ja kuljetusyrittäjien kanssa. Sertifioitu hankintaketju panostaa hyvään korjuujälkeen ja jättää noin 30 % hakkuutähteistä maastoon metsän luonnollisen ravinnetasapainon säilyttämiseksi.

Westas Groupissa työskentelee toistakymmentä puukaupan rautaista ammattilaista. Alueittain toimivien hankintaesimiesten tehtävänä on vastata yhtiön puunhankinnasta mutta samalla toimia myös asiakkaan apuna kaikissa metsänhoitoon ja puun korjuuseen liittyvissä kysymyksissä. Hankintaesimiesten palveleva, aktiivinen ote ja vahva osaaminen näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä. Asiakaslähtöinen puunhankinta puolestaan tarkoittaa maksimaalista myyntituloa metsänomistajille.

Hankintaesimies määräytyy metsän sijaintikunnan mukaan. Hankintaesimiesten henkilökohtaiset yhteystiedot sekä tarjouspyyntölomakkeen löydät täältä.

Jokaisesta metsäkaupasta laaditaan kulloistakin hakkuualaa koskeva tarjous. Tarjouksen antamista edeltää metsäkäynti, joka on metsänomistajalle maksuton. Metsänomistaja voi lähettää tarjouspyynnön joko sähköpostilla tai Westas Groupin nettisivuilta löytyvällä tarjouspyyntölomakkeella. Tarjouspyynnön saatuaan Westas Groupin hankintaesimies ottaa sinun yhteyttä sopiakseen metsäkäynnistä. Nopeimmin hankintaesimieheen saa yhteyden matkapuhelimella.

Halutessaan metsänomistaja voi lähteä mukaan metsäkäynnille. Suosittelemme tätä etenkin harvemmin puukauppaa tekeville metsänomistajille. Metsäkäynnin yhteydessä hankintaesimies arvio puuston laadun ja määrän, tekee metsänkäyttöilmoituksen, kartoittaa puiden varastopaikat ja tarkastaa kulkuoikeudet. Samalla voidaan käydä läpi myös muita metsän hoitoon liittyviä asioita.

Myyntituloa tuottava harvennushakkuu on syytä tehdä hyvissä ajoin, jotta metsän kunto ja sen myötä tulevaisuuden tuotto ei kasvutilan- ja valonpuutteen vuoksi heikkene. Harvennuksessa poistetaan noin puolet alan puustosta. Heikkolaatuisemmat puut hakataan ja metsään jätetään suorarunkoiset, ympäröivää puustoa nopeammin kasvavat ja parempilaatuiset puut.

Varsinaista tukkikauppaa voidaan tehdä joko pystykaupalla tai hankintakaupalla.

Päätehakkuu eli uudistushakkuu on metsänkasvatuksen viimeinen vaihe ja samalla metsän uudistamisen alku. Uudistushakkuu on hakkuista viimeinen, eli se, jossa vanha puusto poistetaan kokonaan tai lähes kokonaan. Hakkuutyyppejä ovat avohakkuu, siemenpuuhakkuu ja suojuspuuhakkuu.

Avohakkuussa metsästä kaadetaan kaikki tai melkein kaikki puut lukuun ottamatta sertifioinnin vaatimia säästöpuita. Tämän jälkeen metsä kylvetään tai istutetaan uudelleen.

Siemenpuuhakkuussa hehtaarille jätetään 50–150 siemenpuuta, joiden siemenistä uuden metsän on tarkoitus syntyä luontaisesti hakkuun jälkeen.

Suojuspuuhakkuussa hehtaarille jätetään 200-400 suojuspuuta suojaamaan taimia auringolta. Suojuspuuhakkuuta käytetään kuusimetsissä, jos on tarkoitus jatkossakin kasvattaa kuusikko.

Pystykaupassa metsänomistaja luovuttaa valitsemalleen puun ostajalle hakkuuoikeuden sovitulle metsäalalle ja puun ostaja vastaa sekä puunkorjuusta että sen kustannuksista. Kauppahintaan vaikuttavat puusto, leimikon koko, korjuuajankohta, hakkuutapa sekä kohteen sijainti.

Hankintakaupassa vastuu puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista, tarvittavista paperitöistä, puutavaran sovitunkaltaisesta laadusta sekä puun kuljetuksesta on metsänomistajalla. Omistusoikeus puutavaraan siirtyy ostajalle metsänomistajan allekirjoitettua mittaustodistuksen.

Puukaupan lopullinen hinta määräytyy mittauksen perusteella. Puutavara mitataan joko hakkuukoneen mittalaitteella tai tehdasmitalla. Metsänomistaja saa puutavaran luovutuksen yhteydessä mittaustodistuksen, johon on mittaustulosten lisäksi merkitty eri puutavaralajit yksikköhintoineen sekä lopullinen kauppahinta.

Westas-Tukkitili kasvattaa puukaupan pääomaa vielä hakkuiden jälkeenkin. Metsänomistajan tarpeisiin joustavasti mukautuvan Westas-Tukkitilin avaus puukaupan yhteydessä on maksutonta.